Warunki i zasady

1. Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
„Konsumencie” oznacza to każdą osobę, która w związku z niniejszą umową działa w określonym celu niezwiązanym z jej działalnością.
„Treści” oznacza treści tekstowe, wizualne lub dźwiękowe napotykane na naszej witrynie. Moga one obejmować między innymi: tekst, obrazy, dźwięki, filmy i animacje.
„Dodatkowa praca” oznacza całą pracę, którą wykonujemy i materiały, które kupujemy w celu przygotowania lub wytworzenia określonych towarów.
„Towary” oznaczają dowolne towary, które oferujemy do sprzedaży na naszej witrynie lub, jeśli wymaga tego kontekst, towary, które sprzedajemy tobie. Określenie to obejmuje konkretne towary.
„Własność intelektualna” oznacza wszelką własność intelektualną, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w jakimkolwiek kraju, w tym własność intelektualną wszelkiego rodzaju powstającą po dniu dzisiejszym; w tym między innymi projekty, prawa autorskie, oprogramowanie, odkrycia, know-how, wraz ze wszystkimi prawami pochodzącymi/nabytymi od tych praw.
„Post”  oznacza wyświetlanie, wystawianie, publikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie i / lub ujawnianie informacji, treści i / lub innych materiałów na naszej witrynie, a zwroty „Wysłane” i „Publikowanie” należy właściwie interpretować;

2. Interpretacje

O ile kontekst wyraźnie nie definiuje, interpretacja niniejszej umowy będzie opierać się o poniższe stwierdzenia.

2.1 Odniesienie do jednej płci obejmuje dowolną lub wszystkie płcie, a odniesienie do liczby pojedynczej można w razie potrzeby interpretować jako odniesienie do liczby mnogiej i odwrotnie.
2.2 Odniesienie do osoby obejmuje osobę ludzką, podmiot korporacyjny i każdą organizację zarządzaną lub kontrolowaną jako jednostka.
2.3 Nagłówki paragrafów  niniejszej umowy zostały wstawione wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację.
2.4 W kontekście pozwolenia „może nie” w związku z twoim działaniem oznacza „nie możesz”.
2.5 Wszelkie umowy między stronami, aby czegoś nie robić lub coś pominąć, obejmują zobowiązanie do niedopuszczenia, aby inna osoba coś zrobiła lub pominęła to zadanie.
2.6 Odniesienie do aktu lub przepisu obejmuje nowe prawo o zasadniczo takim samym przeznaczeniu jak wspomniany akt lub przepis.
2.7 W ramach jakiegokolwiek odszkodowania odniesienie do kosztów lub wydatków należy rozumieć jako szacunkowy koszt czasu poświęcony stronie zabezpieczonej. Taki koszt obliczono na 100 GBP za godzinę.
2.8 Wszystkie kwoty pieniężne wymienione w niniejszej umowie są obliczane jako kwoty netto, a podatek VAT zostanie doliczony w momencie płatności.
2.9 Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw Towarów  – przez nas do Ciebie. Są one ważniejsze niż wszelkie warunki zaproponowane przez Ciebie.

3. Nasza umowa z Tobą

3.1 Niniejsza umowa zawiera całą umowę między stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia między stronami.
3.2 Każda ze stron przyjmuje do wiadomości, że przystępując do niniejszej umowy, nie opiera się na żadnym oświadczeniu, gwarancji, informacji lub dokumencie lub innym postanowieniu nie będącym częścią niniejszej umowy.
3.3 Od czasu do czasu prezentowane warunki mogą ulec zmianie.Warunki, które Cię dotyczą, są zamieszczone tutaj, na naszej stronie w dniu zamawiania Towarów. Aby mieć pewność, że są one identyczne sugerujemy dokonanie wydruku w dniu zakupu.
3.4 Jeśli w przyszłości kupisz od nas Towary w ramach jakiegokolwiek porozumienia, które nie pociąga za sobą płatności za pośrednictwem naszej strony internetowej, warunki te nadal obowiązują, o ile można je zastosować.

4. Ceny

4.1 Ceny Towarów są prezentowane na naszej stronie internetowej. LUB
4.2 Ceny za określone Towary są dostępne na żądanie, za pośrednictwem tej strony internetowej lub telefonicznie.
4.3 Może zdarzyć się, że cena wzrosła w stosunku do ceny podanej na naszej stronie internetowej. Jeśli tak się stanie, nie wyślemy zamówienia, dopóki nie potwierdzisz, że chcesz kupić po nowej cenie.
4.4 Ceny zawierają  angielską stawkę VAT. Jeśli na podstawie adresu dostawy podasz, że mieszkasz poza Wielką Brytanią, podatek VAT zostanie odliczony.

5. Płatność

5.1 Pobieramy zapłatę za towar w momencie składania zamówienia. Jeśli anulujesz zamówienie, zwrócimy Ci pełną kwotę pobraną z karty debetowej / kredytowej.
5.2 Opłaty bankowe na naszą rzecz będą ponoszone przez nas. Wszelkie inne opłaty związane z płatnościami w walucie innej niż funt szterling będą doliczane i pokrywane przez kupującego.
5.3 Jeśli przez pomyłkę nastąpiło zaniżenia ceny produktu, nie dostarczymy tego produktu po nieprawidłowej cenie, i powiadomimy Cię o tym przed wysyłką.
5.4 Cena produktów nie zawierają opłaty za dostawę, która zostanie doliczona według stawek obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Taka informacja ukarze się na naszej witrynie internetowej, zanim poprosimy o zapłatę.
5.5 Jeśli jesteśmy ci winni pieniądze (z tego lub innego powodu), przelejemy środki na twoją kartę kredytową lub debetową tak szybko, jak to będzie możliwe, ale w skrajnych przypadkach nie później niż 14 dni od daty powstania zobowiązania.

6. Bezpieczeństwo twojej karty kredytowej

6.1 Dbamy o to, aby korzystanie z naszej witryny było bezpieczne. Płatności kartą są przetwarzane przez strony których nie kontrolujemy. Korzystamy z usług jednego lub kilku dostawców usług płatniczych online, którzy szyfrują dane karty lub konta bankowego w bezpiecznym środowisku.

Nie przechowujemy danych z kart kredytowych ani nie udostępniamy danych naszych klientów innym podmiotom.

7. Ochrona konsumentów: Anulowanie i Wyłączenia

Niniejszy paragraf ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jesteś obywatelem Unii Europejskiej i kupiłeś Towar/ry jako Konsument. Z pod tego prawa wyłączone są określone Towary.

7.1 Możesz anulować swoje zamówienie w dowolnym momencie przed wysyłką.
7.2 Żadne z postanowień niniejszej umowy nie ograniczenia ani nie znosi praw przysługujących ci jako klientowi.
7.3 Zgodnie z regulacjami dotyczącymi sprzedaży na odległość szczegóły naszej obsługi po sprzedażowej, warunki ewentualnej gwarancji znajdują się na naszej stronie internetowej.
7.4 Niniejszy paragraf nie ma wpływu na przysługujące Ci prawa w przypadku, gdy Towar jest wadliwy.

8. Dostawa

8.1 Dostawy będą realizowane przez przewoźnika na adres podany w zamówieniu. Kupujący powinien mieć pewność, że pod wskazanym adresem będzie ktoś, kto odbierze przesyłkę w momencie dostawy.
8.2 Jeśli z różnych przyczyn nie będziemy w stanie dostarczyć zamówionych towarów w ciągu 30 dni od daty zamówienia, powiadomimy Cię wiadomością e-mailem i spróbujemy ustalić inny termin dostawy.
8.3 Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowych opłat jeśli wysłany towar zostanie do nas odesłany z powodu nieudanego dostarczenia przesyłki.
8.4 Możemy dostarczać Towary partiami, jeśli nie wszystkie zamówione Towary będą gotowe do wysyłki w tym samym czasie.
8.5 Odpowiedzialność za wysyłany Towar ponosimy, do momentu dostawy i pisemnego potwierdzenia odbioru przez kupującego lub inną osobę pod wskazanym w zamówieniu adresem. Chyba, że kupujący podczas zamawiania poinformował nas inaczej, pozostaw Towar bez potwierdzenia  (na przykład: „Pozostaw przesyłkę w garażu”).
8.6 Towar wysyłany pocztą. Po wysyłce powiadomimy Cię wiadomością e-mail, kiedy zamówiony Towar został wysłany.
8.7 Wszystkie odebrane towary muszą być potwierdzone podpisem osoby dorosłej  tj. 18 lat i starszej. Chyba, że mowa o sytuacji w której zamawiający prosi o dostawę bez potwierdzenia odbioru. Jeżeli  w momencie dostawy pod wskazanym adresem nie ma osoby dorosłej, dostawca nie wyda przesyłki. Po odebraniu towaru należy sprawdzić jego stan i ilość.  Jeśli zamawiany towary zostały uszkodzone podczas transportu, nie przyjmuj przesyłki i niezwłocznie skontaktuj się z nami, abyśmy mogli szybko wysłać zamiennik i zminimalizować niedogodności.
8.8 Nie akceptujemy sytuacji w której zamawiający podpisał i odebrał przesyłkę z adnotacją  „Niesprawdzone” lub podobne.
8.9 Jeśli uzgodniliśmy dostawę Towaru w określonym dniu lub o określonej godzinie, dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do uzgodnień. Jednak uzgodnień nie należy traktować jako umowy. Stąd też nie ponosimy  żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub niedogodności, które mogą powstać na skutek opóźnienia w dostawie lub  jej braku w uzgodnionym terminie.
8.10 Niektóre zamówienia mogą być niestandardowe –  duże lub ciężkie, stąd też czas dostawy może być nieco dłuższy. W takim przypadku poinformujemy zamawiającego o potencjalnych terminach dostawy podczas składania zamówienia.
8.11 Termin dostawy podany w Zamówieniu jest wyłącznie szacunkowy i może ulec zmianie.

9. Podatki i cła zagraniczne

9.1 Jeśli zamówienie nie jest realizowane na terenie Wielkiej Brytanii, nie mamy wiedzy ani nie ponosimy odpowiedzialności za przepisy obowiązujące w kraju zamawiającego.
9.2 Kupujący jest odpowiedzialny za zakup Towarów, które może zgodnie z prawem importować oraz za wszelkie dodatkowe opłaty. Mogą to być cła przywozowe i wszelkiego rodzaju podatki nakładane w kraju kupującego.

10. Ryzyka i zastrzeżenie własności

10.1 Prawo własność do zakupionych Towarów przechodzi na kupującego w momencie pełnej zapłaty. Jednak odpowiedzialność za dostarczony towar spoczywa na kupującym od momentu dostawy przez nas lub naszego przedstawiciela.
10.2 Dostarczymy Towar, ewentualne opłaty za transport i cło do wskazanego lokalu.

11. Odpowiedzialność za wady

11.1 Naprawimy lub wymienimy Towar/ry, które posiadają wady w myśl przepisów Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r lub są wadliwe. Jeśli kupujący stwierdzi, że zakupiony produkt jest uszkodzony bądź wadliwy, obowiązują go następujące warunki:
11.1.1 wada musi zostać zgłoszona nie później niż w ciągu czterech tygodni od jej zauważania;
11.1.2  jest to wada wynikająca wyłącznie z wadliwej konstrukcji lub powstała w procesie produkcji;
11.1.3 zwróciłeś nam wadliwy Towary lub część, jeśli o to poprosiliśmy.

11.2 Jeśli uznamy, że  odpowiedzialność za wadę leży po naszej stronie, zwrócimy kupującemu koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru  a także naprawimy lub wymienimy wadliwy Towar bezpłatnie.
11.3 Jeśli naprawimy lub wymienimy  zakupiony Towar, kupującemu nie przysługuje żądanie dodatkowych roszczeń z tytułu niniejszej umowy, ani z przepisów prawa precedensowego  w odniesieniu do zaistniałej wady.

12. Zwrot towaru

W przypadku próby zwrotu jakiegokolwiek towaru z dowolnego powodu zastosowanie mają następujące warunki:

12.1 Nie akceptujemy zwrotów Określonych Towarów, chyba że w momencie zakupu posiadają wady lub  uzgodniliśmy w drodze korespondencji, że wyrażamy zgodę na ich przyjęcie.
12.2 Zanim zwrócisz nam produkt, upewnij się, że jest on wadliwy.
12.3 Towar należy zwrócić:
12.3.1 towar z  wszystkimi  oryginalnymi opakowaniami, o ile to możliwe, w nietkniętym stanie;
12.3.2 bezpiecznie zapakowany;
12.3.3 wraz z dowodem dostawy;
12.4 Skontaktuj się z nami za pomocą wiadomości e-mail, korzystając z formularza kontaktowego , aby rozpocząć proces zwrotu Towaru.
12.5 Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego poinformuj nas, że chcesz dokonać zwrotu towaru, określ co to za produkt, podaj datę zakupu i opis wady lub inny powód zwrotu. W wiadomości zwrotnej otrzymasz od nas formularz zwrotu. Należy go koniecznie dołączyć podczas zwrotu towaru. Jeśli wyślesz do nas Towar bez formularza zwrotu, możemy mieć problem z  identyfikacją zamówienia, a to z kolei może uniemożliwić nam rozpatrzenie Twojej reklamacji.
12.6 Wysyłając zakupiony Towar pamiętaj, że nie możemy rozpatrzyć reklamacji, do momentu otrzymania zakupionego Towaru w całości: to znaczy wszystkie elementy i części oraz oryginalne opakowanie.
12.7 Zwracając wadliwy produkt, dołącz do niego jasną informację określającą usterkę oraz datę jej zauważanie lub powstania. 12.8 Jeśli dostawa została dokonana na adres w Wielkiej Brytanii, kupujący podlega ochronie przepisów Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. i Ustawie o dostawie towarów i usług z 1982 r.
12.9 Jeśli uznamy, że produkt jest wadliwy:
12.9.1 dokonamy zwrotu kosztów związanych z wysyłką;
12.9.2 podejmiemy decyzję o naprawie lub wymianie wadliwego towaru.

13. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

13.1 Nasza polityka prywatności jest precyzyjna i silna. Jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa brytyjskiego.

14. Wyłączenia odpowiedzialności

14.1 Warunki, gwarancje lub inne regulacje wynikające z prawa hrabstwa innego niż Anglia i Walia / Szkocja / Irlandia Północna są wyłączone z niniejszej umowy w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.
14.2 My lub nasi aministratorzy zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania dowolnej zmiany treści, lub innych zmian na naszej witrynie internetowej. Zmiany dotyczą również opisu i oferty  Towarów. Może to się odbywać w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia.
14.3 Może zdarzyć się, że na naszej stronie pojawią się błędy techniczne lub typograficzne. Jest to nieuniknione w dużych i rozbudowanych witrynach. Jeśli natkną się Państwo na takie błędy będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie.
14.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za nadzwyczajne okoliczności, bezpośrednie lub pośrednie straty a także  jakiekolwiek szkody wynikające z utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub utraty przychodów lub zysków, wynikających  z umowy, zaniedbania lub innej przyczyny ,w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub zakupem Towarów.
14.5 Z wyjątkiem odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć, nasza odpowiedzialność z tytułu niniejszej umowy jest ograniczona, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, do wartości zakupionych towarów lub usług.

15. Twoje konto na Naszej witrynie

15.1 Zakładając konto wyrażasz zgodę, na przekazanie nam aktualnych danych o sobie i ich aktualizowanie jeśli ulegną zmianie. Wspomniane informacje są nam potrzebne, aby dostarczyć Ci zakupiony Towar.
15.2 Korzystając z naszej strony internetowej, jesteś odpowiedzialny za bezpieczne i poufne przechowywanie danych swojego konta i haseł oraz za niedopuszczenie do korzystaniu ze swojego komputera przez osoby nieupoważnione.

Wyrażasz zgodę i ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie i pod Twoim hasłem. Jeśli zauważysz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta bez Twojej zgody skontaktuj się z Nami natychmiast i nas o tym poinformuj. Zaloguj  się na konto i zmień hasło.

16. Własność intelektualna

16.1 Własność intelektualna w pracy którą wykonujemy, by wytworzyć i ukończyć Określone Towary jest naszą właśnością.
16.2 W przypadku zmiany lub wytworzenia pochodnych wersji Określonych Towarów, własność intelektualna w tych zmienionych lub pochodnych wersjach również jest naszą własnością.
16.3 Teraz udzielamy Ci wyłącznej licencji na użytkowanie własności intelektualnej Określonych Towarów na okres 99 lat. Ta licencja nie  jest zbywalna i nie możesz przekazać jej w dowolny sposób. Może to nastąpić jedynie w wyniku sprzdaży lub przekazania Określonych Towarów.

17. Różne kwestie

17.1 Żadna zmiana lub zmiany niniejszej umowy nie są wiążce jeśli nie zostały sporządzone na piśmie i podpisane przez każdą ze stron lub upoważnionego przedstawiciela.
17.2 O ile w niniejszej umowie jest podana data, godzina lub okres, jest to informacja bardzo istotna.
17.3 Nasza komunikacja z Tobą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Komunikując się z nami za pomocą poczty elektronicznej zgadasz się, że taki sposób jest wiążący tak jak wersja papierowa opatrzona datą i podpisem przez obie strony, wysłana tradycyjną pocztą.
17.4 Jeżeli dostarczamy Towary lub usługi bezpłatnie, wówczas dany Towar lub usługę uznaje się  za przekazaną bezpłatnie. Nie należy takiego Towaru lub usługi w żaden sposób łączyć z innymi towarami lub usługami, za które opłata jest pobierana. W związku z tym nie mamy żadnych zobowiązań umownych ani innych w odniesieniu do tych towarów lub usług.
17.5 Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszej umowy zostanie w dowolnym momencie uznane przez jakąkolwiek jurysdykcję za nieważne, nieważne lub niewykonalne, wówczas będzie traktowane jako zmienione lub ograniczone, tylko w minimalnym zakresie niezbędnym do przystosowania go do prawa tej jurysdykcji oraz aby uniknąć  jego unieważnienia i będzie wiążący w zmienionej lub zmniejszonej formie. Każde postanowienie należy interpretować oddzielnie  i nie powinno ono wpływać  w żaden sposób na pozostałe warunki.
17.6 Prawa i obowiązki stron określone w niniejszej umowie przechodzą na prawnego następcę.
17.7 Wszelkie zobowiązania zawarte w niniejszej umowie, które mają nadal obowiązywać po jej rozwiązaniu lub zakończeniu, są obowiązujące.
17.8 Brak lub opóźnienie przez którąkolwiek ze stron wykonania przysługujących praw, lub środka zaradczego nie będzie oznaczało wyrzeczenia się tego prawa, ani nie będzie oznaczało zamiaru zmniejszenia tego lub innego prawa w przyszłości.
17.9 Wszelka korespondencja, która ma być doręczona jednej ze Stron przez drugą Stronę, musi być dostarczona osobiście wysłana pocztą priorytetową lub przesyłką poleconą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Korespondencję uznaje się, za dostarczoną jeśli:
Została doręczona osobiście zgodnie z datą doręczenia;
Została wysłana pocztą na właściwy adres i  dotarła w ciągu 72 godzin od daty wysłania;
Dotarła faksem na właściwy numer w ciągu 24 godzin;
Dotarła na adres e-mail z którego w ostatnim czasie była prowadzona korespondencja w ciągu 24 godzinod daty wysłania wiadomości, a nadawca nie otrzymał informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach podczas doręczenia.

17.10 W przypadku sporu między stronami umowy, w pierwszej kolejności podejmą one próbę rozwiązania sporu w drodze polubownej, zanim dojdzie do rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu lub sporu sądowego.
17.11 W myśl Ustawy o umowach (Prawa stron trzecich) z 1999 r. niniejsza umowa nie przyznaje żadnych praw stronom trzecim. 17.12 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w realizacji uzgodnień niniejszej umowy, spowodowane przyczynami niezależnymi od nas, w tym sporem pracowniczym między stroną a jej pracownikami.
17.13 W przypadku jakiegokolwiek konfliktu dotyczącego postanowień niniejszej umowy i statutu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub jakiegokolwiek podobnego dokumentu mającego na celu uregulowanie jakiegokolwiek innego organu korporacyjnego lub zbiorowego, pierwszeństwo mają warunki niniejszej umowy.

18. Transport

18.1 Wyspy brytyjskie / Północna Szkocja / Irlandia Północna / Irlandia / Części kontynentalne Zjednoczonego Królestwa / Wyspy Jersey / Guernsey. Dostawa do niektórych obszarów w Wielkiej Brytanii będzie podlegać dodatkowej opłacie – taka opłata może nie być widoczne podczas realizacji transakcji. Jeśli tak się stanie, przedstawiciel firmy Charnwood skontaktuje się z Kupującym, aby zrealizować wszelkie niezbędne i dodatkowe płatności. Prosimy również o informację pocztą elektroniczną o aktualnych opłatach w tych lokalizacjach.

Ważność, konstrukcja i kształt niniejszej umowy podlegają prawu Anglii i Walii / Szkocji / Irlandii Północnej.